Inloggen

Wachtwoord vergeten?
Aanmelden!

Statistieken

Spelregels

1 Het spel sMaffia

1.1 Alle regels zijn van toepassing op iedereen die deelneemt en/of geregistreerd is op sMaffia.nl.

1.2 Wanneer een lid/leden het niet naleven van de voorwaarden en/of regels is sMaffia.nl gerechtigd om met inmiddelijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomt te beëindigen.

1.3 Bij het aanmelden accepteerd de deelnemer dat alle gegevens die ingevoerd worden gebruikt kunnen worden in het versturen van informatie of acties van sMaffia.nl via e-mailberichten, meer informatie over jouw privacy.

1.4 De leden van sMaffia.nl behoren zich aan de aanwijzingen van een crew lid te voldoen en/of volgen.

1.5 sMaffia.nl behoudt zich het recht het spel te resetten, hierbij zullen alle spelers vanaf het begin weer moeten starten. Hiervan zal tijdig (optijd) berichtgeving over gedaan worden naar de leden.

1.6 Een lid zorgt zelf dat het wachtwoord wat gebruikt wordt op sMaffia.nl bij niemand anders bekend is, hiervoor moet het lid een wachtwoord aanmaken wat niet makkelijk te raden of achterhalen is. sMaffia.nl is nimmer aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, dan wel misbruik van je account wordt veroorzaakt. Echter, bij oneigenlijk gebruik dan wel misbruik van een account kan/kunnen het misbruikte account en het account van de misbruiker verbannen worden.

1.7 Geen van de pagina's, afbeeldingen of teksten van sMaffia.nl mogen gekopieerd, opgeslagen, verzonden of verspreid worden. In welke vorm en op welke wijze mag de content niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur van de desbetreffende content.

1.8 sMaffia.nl zal nimmer verplicht kunnen worden tot resitutie van (abonnement)gelden en/of kristallen die verschuldigd zijn. Ook niet bij tegenvallende resultaten of sMaffia.nl gedurende een korte of lange periode niet of gedeeltelijk niet bereikbaar is.

1.9 Op sMaffia.nl is het niet toegestaan om vals te spelen, valsspelers chanteren is hiernaast ook ten strengste verboden, wanneer iemand zich niet aan de regels houdt licht dan een crew lid in.

1.10 Voor het melden van een valsspeler zal sMaffia.nl een belong geven aan de melder wanneer er geconstateerd kan worden dat de speler valsspeelt.

1.11 Tijdens een ronde kunnen er kleine of grote veranderingen plaatsvinden wat te maken kan hebben met het spelinhoud. sMaffia.nl is niet verplicht tot het geven van compensatie van eventuele nadelen binnen het spel.

2 Interactie en contact met andere gebruikers

2.1 Het publiceren, openbaar maken of verspreiden van teksten en/of media welke discriminerend, seksuele getinte uitlatingen bevat zijn niet toegestaan op sMaffia.nl. Hieronder gelden alle communicatiemogelijkheden (bijv. forum, privé berichten, bende, etc..)

2.2 Het is verboden om teksten en/of media die niet hem/haar zelve betreffende en/of als pesterij geïnterperteerd kunnen worden, seks gerelateerde foto's of uitlatingen, naaktfoto's of enige vorm van aanstootgevende uitlatingen te plaatsen binnen het spel van sMaffia.nl

2.3 Het is verboden om op welke wijze dan ook gegevens te verspreiden, publiceren en/of openbaar maken van andermans privé gegevens op de website sMaffia.nl. Denk hierbij aan (woon en/of werk)adresgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers of accountgegevens.

2.4 Pesterijen worden beschoud als een vorm van discriminatie, wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en dat tot gevolg de waardigheid van een persoon aangetast wordt, in vorm van bedreigende, beledigende, vernederende of kwetsende uistpraken zal de dader volledig verbannen worden van sMaffia.nl.

2.5 Het is niet toegestaan om commerciële of op enigerlei wijze wervende teksten, afbeeldingen of andere media gepubliceerd worden op de website van sMaffia.nl.

2.6 Het is verboden om andere deelnemers/leden van sMaffia.nl hinderlijk lastig te vallen zowel binnen als buiten sMaffia.nl

2.7 Onder hinderlijk lastigvallen valt o.a. het chanteren van valsspelers en/of medespelers, dreigementen, beschuldigingen uiten, dan wel bedelen/vragen om profucte (bijv. kristallen, eerpunten, speelgeld, etc..), dan wel het herhaaldelijk versturen van hetzelfde bericht.

2.8 Het is niet toegestaan valselijke beschuldigingen van deelnemers/leden te dien op welke wijze dan ook. Als je iemand verdenkt stuur dan een bericht naar een crew lid met voldoende bewijs.

2.9 Het forum is onder andere bedoeld als 'naslagwerk'. Kijk voortijdig of er al een topic aanwezig is met dezelfde vraag en/of opmerking.

2.10 Plaats binnen het forum het nieuwe topic altijd in de juiste en bestemde sub-groep.

2.11 Voel je niet verplicht te antwoorden op ieder ropic wat voorbij komt, het is natuurlijk wel toegestaan.

2.12 Het is niet toegestaan andere websites te promoten en/of reclame te maken voor andere websites dan sMaffia.nl, mits er schriftelijk toestemming is gegeven van de Beheerder.

2.13 Bij een overtreding na de derde waarschuwing en/of mute, zal een ban en/of mute gegeven worden!

2.14 Het openbaar maken van privé berichten al dan niet op of via de website sMaffia.nl is uitdrukkelijk verboden, tenzij je schriftelijk toestemming hebt van de afzender!

2.15 sMaffia.nl behoudt zucg het recht om deelnemers/leden uit te kunnen sluiten van het gebruik van comminucatieve mogelijkheden op de website (bijv. het forum, privé berichten, chat, etc..).

2.16 Op de website van sMaffia.nl is enkel de Nederlande en/of Engelse taal toegestaan, andere talen zijn niet toegestaan (uitzonderingen gelden voor: slogans, gebruikersnamen, e-mailadressen, etc..).

3 Prijzen sMaffia

3.1 De prijzen en hun weergegeven verkoop en/of winkel waarde worden aan het begin van de ronde vastgesteld op basis van de geldende adviesprijs.

3.2 De prijzen die als product wordt aangegeven kan niet is contanten uitbetaald worden.

3.3 sMaffia.nl is niet aansprakelijk voor eventuele prijsdaling van de prijzen op de markt. De prijzen die aan het begin van een ronde worden vastgesteld zullen uitgekeerd worden. ongeacht de waardedaling van deze prijs en/of prijzen.

3.4 sMaffia.nl behoudt zich het recht om een alternatieve prijs van dezelfde verkoop en/of winkel waarde uit te keren, indien de genoemde prijs in de ronde om welke reden dan ook niet uitgekeerd kan worden.

3.5 sMaffia.nl is niet aansprakelijk voor welke schade, kosten of lasten dan ook. voortvloeiende uit deelname aan of van sMaffia.nl. De toekenning van de prijzen en ontvangst van de prijzen of gebruikmaking van de prijs.

3.6 sMaffia.nl is niet aansprakelijk voor verliezen, vetragingen of technische defecten veroorzaakt doot telecom-operatoren, betalingsmethodes, pakketbezorgers of andere meewerkernde partijen en dit onder eender welke vorm. Ook zijn zei niet aansprakelijk voor vergissing in het drukwerk van eventuele verpakking(en).

3.7 sMaffia.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor late leveringen, schade, ongevallen of bijkomende kosten in welke aard dan ook voor de handeling of verzending van de toegekende prijs.

3.8 Er zal en kan maar één (1) prijs per huishouden of ip-adres worden gewonnen en uitgekeerd worden.

3.9 Een prijs zal geclaimd moeten worden door de deelnemer/lid wie aan het einde van de huidige ronde 1e staat in de lijst, deze deelnemer/lid heeft het recht om in de eerst volgende ronde zijn prijs te claimen. Wordt de prijs niet geclaimd in de eerst volgende ronde dan komt de prijs te vervallen.

4 Technische fouten

4.1 De deelnemer en/of lid van sMaffia.nl dient haar crewleden ten alle tijden direct na kennisneming van een technische fout hiervan in kennis te stellen. technische en/of functionele mankemensen en/of fouten kunnen voor incidenten zorgen binnen een ronde. Deze kennis kan gedeeld worden met één van de crewleden, hierbij kan aangegeven worden of het om een mankement, fout of foutieve/onjuiste gebeurtenis gaat.

4.2 Bij het melden kan een een van de bovenstaande situaties kan de deelnemer en/of lid aanspraak maken voor een vergoeding binnen sMaffia.nl, in welke vorm dan ook.

4.3 Valsspelen is ten strengste verboden, hieronder wordt o.a. verstaan: Het gebruik maken van (delen van) het spel op een wijze waarop deze niet bedoelt is. Bij deelname aan het spel gaat elke (iedere) speler akkoord met de gestelde regels en voorwaarden.

4.4 sMaffia.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor gevolgen van enige schade opgelopen door het gebruik of het bezoeken van de website sMaffia.nl of de daaraan verbonden diensten.

4.5 Bij het mislukken van aankopen op of binnen sMaffia.nl dient de koper hiervan een melding te maken bij de crew van sMaffia.nl. De crewleden kunnen met aanvullende informatie nagaan of de poging tot de aankoop, of aankoop voldaan is. Hierbij moet informatie als datum en tijd en welke aankoop aangegeven worden.

4.6 sMaffia.nl is niet verandwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten die worden gemaakt en die wel of niet hersteld kunnen worden doormiddel van een elektronisch betaal middel. (bijv. telefonisch, Paysafe Card, Paypal of andere mogelijkheden op sMaffia.nl). sMaffia.nl is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en/of schade dan ook, als gevolg van het falen van en/of een fout of mankement bij de aankoop van eventuele producten (bijv. kristallen, speelgeld, etc..) en op welke wijze dan ook.

5 Aankopen

5.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers om deel te nemen aan het spel en/of het gebruik van de aankomen op sMaffia.nl. Wanneer dit van toepassing is moet dit geverifieerd worden door een van de crewleden.

5.2 De aankopen binnen sMaffia.nl kunnen middels electronische betalingen (o.a. telefonisch of mobiele telefoon) duurder uitvallen, afhankelijk van de provider van de deelnemer, gelet op de extra kosten die sommige providers alsnog in rekening nemen van of voor de beltijd.

5.3 Het aanschaffen van virtuele producten en/of diensten zijn in geen enkel geval retourneerbaar, en dus niet inwisselbaar tegen echte valuta. Deze regel gaat ook van kracht wanneer er vroegtijdig of direct een beëindiging van de overeenkomst, tegenvallende resultaten, wijzigingen binnen het spel, de overeenkomst, waarde of prijs van de producten of welke andere onvoorziene omstandigheden dan ook aangepast/toegepast wordt.

5.4 sMaffia.nl behoudt zich het recht de prijs en/of waarde van de virtuele producten en/of de met kristallen aan te schaffen virtuele producten en/of diensten ten alle tijden te mogen wijzigen mits sMaffia.nl hiervan tijdig berichtgeving te hebben gedaan zodat de deelnemers/leden hun reeds aangekochte virtuele producten te kunnen spenderen.

5.5 sMaffia.nl kan niet verantwoordelijk gehouden worden bij de eventuele geleden schade die is opgelopen bij een wijziging van de prijs dan wel de waarde van de virtuele producten en/of diensten waarbij deelnemers nog eerder aangeschafte virtuele producten in bezig hebben.

5.6 De kristallen en andere virtuele producten zijn accountverbonden en kunnen indien mogelijk enkel verkocht worden op de virtuele marktplaats op sMaffia.nl.

5.7 Wanneer de speel ronde ten einde is zullen alle aangekochte aankopen (o.a. kristallen en andere virtuele producten) verwijderd worden en niet meegenomen worden naar de nieuwe ronde. Uitsluitend de deelnemers/leden wie een prijs heeft gewonnen zal de prijs meegenomen worden en bijgeschreven worden in de nieuw ronde.

6 Accounts

6.1 Accounts van sMaffia.nl mogen tegen geen enkele betaling, wederdienst of welke vorm van vergoeding dan ook worden overgedragen of doorverkocht worden. Een deelname account is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

6.2 Een beheerder zal nooit toestemming geven voor het overdragen of verkopen van een deelname (speel) account omdat hier privacy gegevens in verwerkt (kunnen) zijn en persoonsgebonden moet en zal blijven.

6.3 sMaffia.nl behoudt het recht om inactieve account tot een maximum van één (1) jaar te verwijden. Deze verwijdering kan niet ongedaan worden gemaakt.

7 Straffen

7.1 Afhankelijk van de overtreding en (in geval van herhaling) de frequentie van de overtreding(en) door de speler, kunnen de crewleden besluiten tot het geven van de volgende straffen:

- Een waarschuwing

- Het ontzeggen van de toegang tot het communiceren met andere leden voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de situatie, de persoon en achterliggende geschiedenis.

- Het ontzeggen van de toegang tot het communiceren met andere leden voor onbepaalde tijd (duur: tot het einde van de ronde).

- Het resetten van een account dan wel bepaalde account waarden.

- Het ontzeggen van toegang tot het spel (in andere woorden: een ban).

- Bij bedreiging(en) (of berichten die als dreigement beschouwd kunnen worden), kan worden overgegaan op een communicatie en/of spel verbanning. Onder bedreiging valt o.a. een opmerking als 'Ik kom bij je langs, en dan...', maar ook een indirecte bedreiging als 'Ik weet waar je woont', of 'adressen zijn makkelijk te achterhalen'.

7.2 Het is dus niet de bedoeling en toegestaan om via welke manier dan ook in discussie te gaan omtrent een actie dan wel sanctie genomen door een lid van de crew. Vragen om uitleg over een bepaalde crew actie is toegestaan, mits dit op een positieve en constructieve manier gebeurt.

8 Beëindigen van de overeenkomst

8.1 Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel en/of het verwijderen van een account door (een crewlid van) sMaffia.nl, om welke reden dan ook, al dan niet op eigen verzoek.

8.2 De beslissing hierover is onherroepbaar, tenzij het beëindigen van de overeenkomst een verzoek is geweest van de speler zelf. De crew zal dan beslissen of de overeenkomst hersteld zal gaan worden. Het is dus niet gezegd dat, in het geval van verwijdering op verzoek, de speler deze actie op elk moment ongedaan kan maken. Een nieuwe overeenkomst kan aangegaan worden (een nieuw account registreren), mits de beëindiging op verzoek is geweest van de speler.

8.3 De overeenkomst kan ten alle tijden worden stopgezet door sMaffia.nl, zonder tussenkomst van de gebruiker.

8.4 Eventuele schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is nimmer te verhalen op sMaffia.nl.

8.5 Bij het aanmelden gaat men akkoord dat er informatie kan en mag worden verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) wanneer het burgerlijk wetboek niet wordt nageleefd.

8.6 Als de informatie van een gebruiker wordt verstrekt aan de benadeelde (dan wel zijn/haar advocaat of de justitie) en de rechter oordeelt dat deze gebruiker in het gelijk wordt gesteld is sMaffia.nl nimmer aansprakelijk volgens het College Bescherming Persoonsgegevens, welke tegenwoordig ook in verbinding staat met de AVG wet

9 Aansprakelijkheid

9.1 Onder sMaffia.nl valt de website https://www.sMaffia.nl/

9.2 Aan de op de website sMaffia.nl aangeboden diensten, media en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

9.3 sMaffia.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

9.4 sMaffia.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden, dus ook niet voor fouten en/of gebreken afkomstig van of veroorzaakt door derden.

9.5 sMaffia.nl heeft het recht de informatie en diensten van de website zonder enige vooraankondiging te wijzigen.

9.6 Websites die toegankelijk zijn vanuit sMaffia.nl zijn niet door sMaffia.nl gecontroleerd of goedgekeurd.

9.7 sMaffia.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

9.8 sMaffia.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade, opgelopen door de informatie en/of media die door gebruikers van sMaffia.nl wordt verspreid op/via/rondom in sMaffia.nl.

9.9 sMaffia.nl zal alle mogelijke middelen gebruiken om haar regels en het Nederlands wetboek te handhaven op haar website, maar zal in geen geval aansprakelijkheid aanvaarden voor het niet of te laat verwijderen en/of aanpassen van teksten, afbeeldingen of welke media dan ook, afkomstig van derden, die in strijd zijn met de gestelde regels en/of de wet.

10 Privacy

10.1 sMaffia.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de (nieuwe) Europese AVG wet.

10.2 sMaffia.nl spant zich in om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, maar realiseer je dat andere belangen, zoals bijvoorbeeld de vrije meningsuiting of het opsporen van illegale activiteiten, in sommige gevallen boven je recht op privacy kunnen gaan.

10.3 Bij registratie vraagt sMaffia.nl je om bepaalde persoonsgegevens, zoals je naam en een werkend emailadres. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij je daar apart toestemming voor hebt gegeven of deze verstrekking noodzakelijk is voor het normale gebruik van de website door jou. Het emailadres kan door sMaffia.nl worden gebruikt om je berichten over de website en/of de spellen te sturen. In ieder bericht wordt de mogelijkheid geboden om je af te melden. Voor de zending van andere commerciële emailberichten zal sMaffia.nl eerst je expliciete toestemming vragen.

10.4 sMaffia.nl houdt algemene bezoekgegevens bij, onder meer om valsspelen en misbruik te detecteren. Hieronder vallen gegevens zoals het IP-adres van de computer die een pagina op de website opvraagt, de eventuele gebruikersnaam het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt.

10.5 sMaffia.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegezonden, zodat verschillende opvragingen van pagina's van de website kunnen worden gecombineerd en het gedrag van gebruikers kan worden geanalyseerd. Je kunt het gebruik van cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak (grootendeels) van de website kan beperken.

10.6 Voor het kopen van virtuele producten maakt sMaffia.nl gebruik van betaaldiensten van derden. sMaffia.nl heeft geen controle over het privacybeleid van deze derden. Raadpleeg hiervoor de privacyverklaring van deze betaaldiensten.

klik hier om meer te weten over de AVG wet of informatie hebben over jouw privacy

Bewerkingen document

De laatste aanpassing in dit document is uitgevoerd op 24-7-2018 om 19:58 Nederlandse tijd

1st

€ 25,-

2de

400 kristallen

3de

325 kristallen

Screens

Auto stelen Coke fabriek Schietbaan